Viết bài theo chủ đề có sẵn (Phải hoàn thành trong 1 tuần)